Поиск

String To Array


myString = "12345"
myB = Split(StrConv(myString, 64), Chr(0))
For j = LBound(myB) To UBound(myB)
      Debug.Print myB(j)
Next